Saturday, March 04, 2006
فرشهاي موجود در مسجد قاضي پاشا در هرزگوين توسط صالحه خانم دختر جهانشاه تورکمان (قره قويونلو) به مناسبت افتتاح و بهره‌برداري از مسجد در سال 1465 ميلادي به اين مکان اهدا شده اند.

علاوه بر فرشهاي موزه‌ اي فوق، ابرهارت هرمن محقق آلماني در يکي از کتابهاي خود (Asiatische Teppich and Textilxanst) به معرفي يک فرش زيبا و منحصر به فرد ميپردازد. وي با تجزيه و تحليل اين فرش و مقايسه آن با نقش مليله هاي موجود در کاشيهاي مسجد کبود، ارتباطي بسيار نزديک را بين اين دو هنر کشف مي‌کند. علاوه بر اينها، با مطالعه بر روي پلان معماري مسجد کبود، به اين نتيجه مي‌رسد که ابعاد فرش مذکور با ابعاد محلهاي بخصوصي در مسجد کبود بسيار مشابه است و به احتمال زياد اين قالي براي مسجد بافته شده بوده‌است. اگر به پلان مسجد کبود دقت کنيم، متوجه مي‌شويم که تعداد هشت قالي زير هشت گنبد فرعي مسجد مورد استفاده قرار گرفته ‌است. هرمن متذکر ميشود که مجموع قاليها بايد توسط صالحه خانم دختر جهانشاه ترکمن (قره قويونلو) به مناسبت افتتاح و بهره‌ برداري از مسجد در سال 1465 ميلادي به اين مکان اهدا شده باشد.

در دنباله اظهارات هرمن به اين نتيجه ميرسيم که پس از اشغال شهه ر تبريز توسط سلطان سليم اول پادشاه عثماني، در جنگ با شاه اسماعيل صفوي، مسجد کبود در اختيار اهل تسنن قرار گرفت. پس از اين ماجرا در سال 1514، قاليها به رسم غنيمت به استانبول برده شدند و دو قطعه از اين فرشها توسط سلطان سليم اول به مسجد قاضي حسين پاشا در تاشليجا واقع در هرزگوين اهدا گرديد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home